نتایج برای :

تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

 • تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شکل ظاهری و باطنی بعضی از موسیقی های داخلی شبیه به موسیقی های بی محتوا شده است.وی ادامه داد: من به هیچ کس کاری ندارم اما چیزی که از موسیقی امروز می بینم این است که برخی از انواع این نوع موسیقی، از موسیقی های بی محتوا پیشی گرفته است.این خواننده تصریح کرد: در رابطه با وضعیت موسیقی امروز از یک سو گفته می شود که کارهایی انجام شده تا مردم موسیقی بی محتوا گوش ندهند در حالی که در عمل مترادف با همان نوع موسیقی جلو رفته اند و در واقع آن...

  نمایش کامل
 • تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شکل ظاهری و باطنی بعضی از موسیقی های داخلی شبیه به موسیقی های بی محتوا شده است.وی ادامه داد: من به هیچ کس کاری ندارم اما چیزی که از موسیقی امروز می بینم این است که برخی از انواع این نوع موسیقی، از موسیقی های بی محتوا پیشی گرفته است.این خواننده تصریح کرد: در رابطه با وضعیت موسیقی امروز از یک سو گفته می شود که کارهایی انجام شده تا مردم موسیقی بی محتوا گوش ندهند در حالی که در عمل مترادف با همان نوع موسیقی جلو رفته اند و در واقع آن...

  نمایش کامل
 • تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شکل ظاهری و باطنی بعضی از موسیقی های داخلی شبیه به موسیقی های بی محتوا شده است.وی ادامه داد: من به هیچ کس کاری ندارم اما چیزی که از موسیقی امروز می بینم این است که برخی از انواع این نوع موسیقی، از موسیقی های بی محتوا پیشی گرفته است.این خواننده تصریح کرد: در رابطه با وضعیت موسیقی امروز از یک سو گفته می شود که کارهایی انجام شده تا مردم موسیقی بی محتوا گوش ندهند در حالی که در عمل مترادف با همان نوع موسیقی جلو رفته اند و در واقع آن...

  نمایش کامل
 • تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شکل ظاهری و باطنی بعضی از موسیقی های داخلی شبیه به موسیقی های بی محتوا شده است.وی ادامه داد: من به هیچ کس کاری ندارم اما چیزی که از موسیقی امروز می بینم این است که برخی از انواع این نوع موسیقی، از موسیقی های بی محتوا پیشی گرفته است.این خواننده تصریح کرد: در رابطه با وضعیت موسیقی امروز از یک سو گفته می شود که کارهایی انجام شده تا مردم موسیقی بی محتوا گوش ندهند در حالی که در عمل مترادف با همان نوع موسیقی جلو رفته اند و در واقع آن...

  نمایش کامل
 • تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شکل ظاهری و باطنی بعضی از موسیقی های داخلی شبیه به موسیقی های بی محتوا شده است.وی ادامه داد: من به هیچ کس کاری ندارم اما چیزی که از موسیقی امروز می بینم این است که برخی از انواع این نوع موسیقی، از موسیقی های بی محتوا پیشی گرفته است.این خواننده تصریح کرد: در رابطه با وضعیت موسیقی امروز از یک سو گفته می شود که کارهایی انجام شده تا مردم موسیقی بی محتوا گوش ندهند در حالی که در عمل مترادف با همان نوع موسیقی جلو رفته اند و در واقع آن...

  نمایش کامل
 • تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شکل ظاهری و باطنی بعضی از موسیقی های داخلی شبیه به موسیقی های بی محتوا شده است.وی ادامه داد: من به هیچ کس کاری ندارم اما چیزی که از موسیقی امروز می بینم این است که برخی از انواع این نوع موسیقی، از موسیقی های بی محتوا پیشی گرفته است.این خواننده تصریح کرد: در رابطه با وضعیت موسیقی امروز از یک سو گفته می شود که کارهایی انجام شده تا مردم موسیقی بی محتوا گوش ندهند در حالی که در عمل مترادف با همان نوع موسیقی جلو رفته اند و در واقع آن...

  نمایش کامل
 • تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شکل ظاهری و باطنی بعضی از موسیقی های داخلی شبیه به موسیقی های بی محتوا شده است.وی ادامه داد: من به هیچ کس کاری ندارم اما چیزی که از موسیقی امروز می بینم این است که برخی از انواع این نوع موسیقی، از موسیقی های بی محتوا پیشی گرفته است.این خواننده تصریح کرد: در رابطه با وضعیت موسیقی امروز از یک سو گفته می شود که کارهایی انجام شده تا مردم موسیقی بی محتوا گوش ندهند در حالی که در عمل مترادف با همان نوع موسیقی جلو رفته اند و در واقع آن...

  نمایش کامل
 • تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شکل ظاهری و باطنی بعضی از موسیقی های داخلی شبیه به موسیقی های بی محتوا شده است.وی ادامه داد: من به هیچ کس کاری ندارم اما چیزی که از موسیقی امروز می بینم این است که برخی از انواع این نوع موسیقی، از موسیقی های بی محتوا پیشی گرفته است.این خواننده تصریح کرد: در رابطه با وضعیت موسیقی امروز از یک سو گفته می شود که کارهایی انجام شده تا مردم موسیقی بی محتوا گوش ندهند در حالی که در عمل مترادف با همان نوع موسیقی جلو رفته اند و در واقع آن...

  نمایش کامل
 • تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شکل ظاهری و باطنی بعضی از موسیقی های داخلی شبیه به موسیقی های بی محتوا شده است.وی ادامه داد: من به هیچ کس کاری ندارم اما چیزی که از موسیقی امروز می بینم این است که برخی از انواع این نوع موسیقی، از موسیقی های بی محتوا پیشی گرفته است.این خواننده تصریح کرد: در رابطه با وضعیت موسیقی امروز از یک سو گفته می شود که کارهایی انجام شده تا مردم موسیقی بی محتوا گوش ندهند در حالی که در عمل مترادف با همان نوع موسیقی جلو رفته اند و در واقع آن...

  نمایش کامل
 • تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شکل ظاهری و باطنی بعضی از موسیقی های داخلی شبیه به موسیقی های بی محتوا شده است.وی ادامه داد: من به هیچ کس کاری ندارم اما چیزی که از موسیقی امروز می بینم این است که برخی از انواع این نوع موسیقی، از موسیقی های بی محتوا پیشی گرفته است.این خواننده تصریح کرد: در رابطه با وضعیت موسیقی امروز از یک سو گفته می شود که کارهایی انجام شده تا مردم موسیقی بی محتوا گوش ندهند در حالی که در عمل مترادف با همان نوع موسیقی جلو رفته اند و در واقع آن...

  نمایش کامل
 • تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شکل ظاهری و باطنی بعضی از موسیقی های داخلی شبیه به موسیقی های بی محتوا شده است.وی ادامه داد: من به هیچ کس کاری ندارم اما چیزی که از موسیقی امروز می بینم این است که برخی از انواع این نوع موسیقی، از موسیقی های بی محتوا پیشی گرفته است.این خواننده تصریح کرد: در رابطه با وضعیت موسیقی امروز از یک سو گفته می شود که کارهایی انجام شده تا مردم موسیقی بی محتوا گوش ندهند در حالی که در عمل مترادف با همان نوع موسیقی جلو رفته اند و در واقع آن...

  نمایش کامل
 • تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شکل ظاهری و باطنی بعضی از موسیقی های داخلی شبیه به موسیقی های بی محتوا شده است.وی ادامه داد: من به هیچ کس کاری ندارم اما چیزی که از موسیقی امروز می بینم این است که برخی از انواع این نوع موسیقی، از موسیقی های بی محتوا پیشی گرفته است.این خواننده تصریح کرد: در رابطه با وضعیت موسیقی امروز از یک سو گفته می شود که کارهایی انجام شده تا مردم موسیقی بی محتوا گوش ندهند در حالی که در عمل مترادف با همان نوع موسیقی جلو رفته اند و در واقع آن...

  نمایش کامل
 • تاجیک: شأنیت موسیقی داخلی به هم ریخته

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شکل ظاهری و باطنی بعضی از موسیقی های داخلی شبیه به موسیقی های بی محتوا شده است.وی ادامه داد: من به هیچ کس کاری ندارم اما چیزی که از موسیقی امروز می بینم این است که برخی از انواع این نوع موسیقی، از موسیقی های بی محتوا پیشی گرفته است.این خواننده تصریح کرد: در رابطه با وضعیت موسیقی امروز از یک سو گفته می شود که کارهایی انجام شده تا مردم موسیقی بی محتوا گوش ندهند در حالی که در عمل مترادف با همان نوع موسیقی جلو رفته اند و در واقع آن...

  نمایش کامل
 • معرفی امیر تاجیک خواننده پاپ+ عکسهای امیر تاجیک

  معرفی امیر تاجیک خواننده پاپ+ عکسهای امیر تاجیک امیر تاجیک امیر تاجیک هنرپیشه و خواننده ایرانی که با ترانه «زیر آسمون شهر» به شهرت رسید. از کارهای مطرح امیر تاجیک می‌توان به زیر آسمان شهر، آسمونه و افتتاحیهٔ جام جهانی کشتی و … اشاره نمود. نام اصلی  امیر تاجیک تولد   هشتم شهریور ۱۳۴۷ ملیت   ایران سبک‌ها   پاپ   بیوگرافی امیر تاجیک امیر تاجیک (زادهٔ ۸ شهریور ۱۳۴۷ در تهران) هنرپیشه و خواننده ایرانی است. امیر تاجیک در رشتهٔ مهندسی طراحی صنعتی تحصیل کرده است. تاجیک خواننده‌ ای که با ترانه «زیر آسمون شهر» به شهرت رسید و او را می‌ توان به‌ نوعی در زمره خوانندگان نسل اول موسیقی پاپ ایرانی پس از...

  نمایش کامل
 • همکاری خواننده معروف با فدراسیون‌های ورزشی

  به گزارش فرهنگ نیوز؛  امید تاجیک آهنگساز و برادر امیر تاجیک با اشاره به تازه ترین فعالیت این خواننده توضیح داد: قبل از آغاز ماه های محرم و صفر با چند فدراسیون ورزشی برای برگزاری کنسرت صحبت هایی شده که به نوعی تنها برنامه های قبل از محرم و صفر ما است. البته در این مدت به احتمال زیاد چند قطعه جدید در قالب تک آهنگ در فضای مجازی منتشر می شود که به اعتقاد من از حال و هوای متفاوتی برخوردارند.وی ادامه داد: بعد از پخش تیتراژ برنامه «حالا خورشید» به خوانندگی امیر تاجیک در تلویزیون استقبال خوبی از این تک آهنگ انجام گرفت و فضای کاری ما هم رفته رفته با استقبال مخاطبان روبه رو شد به طوری که تصمیم گرفتیم قطعه های دیگری را برای انتشار آماده کنیم. از ابتدای سال جدید که امیر تاجیک تلاش...

  نمایش کامل
 • بازگست مهاجران تاجیک 30 درصد کاهش یافت

  به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، خدمات مهاجرت تاجیکستان امروز اعلام کرد: در 5 ماه اخیر سال جاری بازگشت مهاجران کاری تاجیک از خارج 30 درصد کاهش یافته است.بنا به اطلاعیه رسمی خدمات مهاجرت تاجیکستان، طی 5 ماه گذشته سال جاری 271 هزار و 136 شهروند تاجیک برای مهاجرت کاری به خارج رفته‌اند که این در مقایسه به مدت مشابه در سال گذشته 7 درصد کمتر است. «رخشانه یارمحمداوا» سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان گفت: طی ماه های ژانویه- می سال جاری از این کشور 267 هزار و 814 نفر از جمله 33 هزار و 317 نفر زن به قصد مهاجرت کاری به روسیه و 5 هزار دیگر به قزاقستان سفر کرده‌اند. در اطلاعیه خدمات مهاجرت تاجیکستان همچنین آمده است: در مدت  5 ماه 108 هزار و 917 مهاجر کاری تاجیک از خارج به کشور...

  نمایش کامل
 • امیر تاجیک: من یک کتاب باز هستم

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیرحسین تاجیک خواننده با حضور در برنامه تلویزیونی «کتاب باز» در خصوص کتاب گفت: انسان یک جوینده است و خواندن کتاب پاسخی برای این جستجو است که همین جستجو من را نیز به سمت کتاب خواندن سوق داد. خواندن را با کتب تاریخی آغاز کردم و علاقه زیادی به تاریخ ایران داشتم. هرچند خواندن تاریخ روح مرا سیراب نکرد و بعد از آن به عرفان کشش پیدا کردم.وی با اشاره به ارتباط موسیقی و ادبیات عنوان کرد: بخشی از موسیقی با ادبیات و ترانه عجین است. روزی استادی به من گفتند خواننده باید حافظ و سعدی را بشناسد و این برای من خیلی جالب بود و دیدم که تمام ترانه‌ها برگرفته از اشعار غنی فارسی هستند و این دیدگاه به من وزن و ریتم داد و کمک بسیاری به من...

  نمایش کامل
 • روایت امیر تاجیک ازحضورش در جبهه‌ها

  به گزارش فرهنگ نیوز؛ امیر تاجیک، خواننده مطرح پاپ  در خصوص حضورش در جبهه ها ی دوران دفاع مقدس گفت: من در دوران دفاع مقدس در میدان جنگ حضور داشتم و از نزدیک شاهد جانفشانی های همسنگرانم برای دفاع از خاک کشورمان بودم.وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس من دانش آموز بودم و در همان زمانها در هنرستان تحصیل می کردم اما دفاع از میهنم را در اولویت دیدم و به جبهه و دفاع از کشورم پرداختم، زیرا بسیار نسبت به مرز کشورم حساس بودم و حاضر بودم به عنوان یک دانش آموز کوچک جان خود را فدای کشورم کنم تا مستکبران دست از کشورمان بردارند.تاجیک افزود: من در دوران دفاع مقدس از نزدیک شاهد درگیری ها و دفاع از میهن مان بودم و در واقع در سال 1364 از کلاس 32 نفری ما 18 نفر به صورت...

  نمایش کامل
 • عکس/ رضا کیانیان در میان تاجیک‌ها

  هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دیدار تاجیکستان در شهر دوشنبه تاجیکستان در حال برگزاری است. هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دیدار تاجیکستان در شهر دوشنبه تاجیکستان در حال برگزاری است.به گزارش خبرآنلاین، براساس اعلام ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر در این جشنواره، سینمای ایران حضور چشمگیری دارد و علاوه بر حضور رضا کیانیان به عنوان داور، چند فیلم ایرانی کوتاه و بلند نیز در جشنواره حاضرند.فیلم‌های «دختر» سیدرضا میرکریمی، «کفشهایم کو» کیومرث پوراحمد، «رخ دیوانه» ابوالحسن داودی، «بدون مرز» امیرحسین عسگری، «یحیی سکوت نکرد» کاوه ابراهیم پور، «آتلان» معین کریم‌الدینی، «خداحافظی طولانی» فرزاد موتمن، «در دنیای توساعت چند است» صفی یزدانیان و «مراقبت از ژوناس» قصیده گلمکانی از جمله...

  نمایش کامل
 • نشست «فقه و موسیقی» برگزار می شود

  به گزارش خبرنگار مهر، به همت انجمن اندیشه و قلم و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشست «فقه و موسیقی» تقابل یا تعامل «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» برگزار می شود.در این نشست پیروز ارجمند موسیقی دان و آهنگساز و حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم حسینی ژرفا استاد حوزه سخنرانی می کنند. نشست «فقه و موسیقی» تقابل یا تعامل «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» سه شنبه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۷ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات واقع در پائین تر از میدان ولیعصر ابتدای خیابان دمشق شماره ۹ برگزار می شود.

  نمایش کامل
 • نشست «فقه و موسیقی» برگزار می شود

  به گزارش خبرنگار مهر، به همت انجمن اندیشه و قلم و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشست «فقه و موسیقی» تقابل یا تعامل «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» برگزار می شود.در این نشست پیروز ارجمند موسیقی دان و آهنگساز و حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم حسینی ژرفا استاد حوزه سخنرانی می کنند. نشست «فقه و موسیقی» تقابل یا تعامل «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» سه شنبه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۷ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات واقع در پائین تر از میدان ولیعصر ابتدای خیابان دمشق شماره ۹ برگزار می شود.

  نمایش کامل
 • نشست «فقه و موسیقی» برگزار می شود

  به گزارش خبرنگار مهر، به همت انجمن اندیشه و قلم و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشست «فقه و موسیقی» تقابل یا تعامل «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» برگزار می شود.در این نشست پیروز ارجمند موسیقی دان و آهنگساز و حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم حسینی ژرفا استاد حوزه سخنرانی می کنند. نشست «فقه و موسیقی» تقابل یا تعامل «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» سه شنبه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۷ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات واقع در پائین تر از میدان ولیعصر ابتدای خیابان دمشق شماره ۹ برگزار می شود.

  نمایش کامل
 • نشست «فقه و موسیقی» برگزار می شود

  به گزارش خبرنگار مهر، به همت انجمن اندیشه و قلم و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشست «فقه و موسیقی» تقابل یا تعامل «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» برگزار می شود.در این نشست پیروز ارجمند موسیقی دان و آهنگساز و حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم حسینی ژرفا استاد حوزه سخنرانی می کنند. نشست «فقه و موسیقی» تقابل یا تعامل «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» سه شنبه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۷ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات واقع در پائین تر از میدان ولیعصر ابتدای خیابان دمشق شماره ۹ برگزار می شود.

  نمایش کامل
 • نشست «فقه و موسیقی» برگزار می شود

  به گزارش خبرنگار مهر، به همت انجمن اندیشه و قلم و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشست «فقه و موسیقی» تقابل یا تعامل «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» برگزار می شود.در این نشست پیروز ارجمند موسیقی دان و آهنگساز و حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم حسینی ژرفا استاد حوزه سخنرانی می کنند. نشست «فقه و موسیقی» تقابل یا تعامل «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» سه شنبه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۷ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات واقع در پائین تر از میدان ولیعصر ابتدای خیابان دمشق شماره ۹ برگزار می شود.

  نمایش کامل
 • نشست «فقه و موسیقی» برگزار می شود

  به گزارش خبرنگار مهر، به همت انجمن اندیشه و قلم و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشست «فقه و موسیقی» تقابل یا تعامل «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» برگزار می شود.در این نشست پیروز ارجمند موسیقی دان و آهنگساز و حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم حسینی ژرفا استاد حوزه سخنرانی می کنند. نشست «فقه و موسیقی» تقابل یا تعامل «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» سه شنبه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۷ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات واقع در پائین تر از میدان ولیعصر ابتدای خیابان دمشق شماره ۹ برگزار می شود.

  نمایش کامل