نتایج برای :

ادعای جدید سعودی‌ها در خصوص حج ایرانی‌ها

 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند

  ادعای وزیر حج سعودی: حجاج ایرانی که از کشورهای خارجی به عربستان آمدند، در مکه مستقر شده‎اند محمد بنتن در اظهاراتی مدعی شد: حجاج ایرانی که از اروپا، آمریکا، نیوزیلند و آفریقا عازم عربستان شده ویزا دریافت کرده اند و اکنون در مکه مکرمه اقامت دارند. او ادعا کرد که تمامی حجاج ایرانی که از کشورهای دیگر وارد عربستان شده اند مناسک حج را به جا می آورند و به کشورهایشان بازخواهند گشت. وزیر حج سعودی با اشاره اینکه عربستان از...

  نمایش کامل
 • ادعای جدید سعودی‌ها در خصوص حج ایرانی‌ها

  منبعی در وزارت حج و عمره سعودی مدعی شد: عربستان مانع صدور ویزای حج برای ایرانی‌های مقیم کشورهای اروپایی نمی‌شود. منبعی در وزارت حج و عمره سعودی مدعی شد: عربستان مانع صدور ویزای حج برای ایرانی‌های مقیم کشورهای اروپایی نمی‌شود.به گزارش اعتدال به نقل از ایسنا، روزنامه سعودی "الوطن" ادعا کرد: چند ایرانی مقیم خارج، توانسته‌اند با ثبت‌نام در شرکت‌های گردشگری کشورهای اروپایی، امسال برای حضور در مراسم حج ویزا دریافت کنند.این منبع مدعی شد: قرار است امسال 2 یا 3 دفتر در مکه مکرمه...

  نمایش کامل
 • ادعای جدید وزیر حج سعودی درباره ایران

  وزیر حج و عمره سعودی مدعی شد که این هیئت ایرانی بوده که امضا توافقنامه برای اعزام حجاج به عربستان را رد کرده است. وزیر حج و عمره سعودی مدعی شد که این هیئت ایرانی بوده که امضا توافقنامه برای اعزام حجاج به عربستان را رد کرده است. به گزارش میزان، محمد صالح بنتن در مصاحبه با روزنامه المدینه با ادعای اینکه موضوع حجاج موضوع مورد مذاکره ما با دولت ایران نبوده است مدعی شد: ما در وزارت حج و عمره عربستان تمامی مطالبات مرتبط با حج را برای حجاج ایرانی مانند حجاج دیگر کشورها فراهم کردیم...

  نمایش کامل
 • سایت وزارت اقتصاد ایران هک شد؟

  «گروهی از هکرهای سعودی اعلام کردند که وب سایت وزارت اقتصاد ایران را هک کردند.» «گروهی از هکرهای سعودی اعلام کردند که وب سایت وزارت اقتصاد ایران را هک کردند.»به گزارش اعتدال به نقل از جام نیوز، روزنامه لبنانی النشره ادعا کرد: «گروهی از هکرهای سعودی اعلام کردند که وب سایت وزارت اقتصاد ایران را هک کردند.»بنا به این گزارش؛ سعودی ها ادعا کرده اند که با هک شدن وب سایت مذکور، امکان مرور موضوعات در آن از بین رفته است واین اقدام در راستای حملات سایبری ایرانی هاست که عربستان را هدف قرار داده اند.به ادعای النشره؛ وب سایت وزارت اقتصاد ایران، امروز به شکل ناگهانی از فعالیت باز ایستاده است. خاطر نشان می شود که اوایل خرداد ماه یک گروه هکری از عربستان...

  نمایش کامل
 • نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی درباره ادعای حمله انصارالله به مکه

  نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی درباره ادعای حمله انصارالله به مکه به گزارش روزنامه عربستانی "مکه"، نماینده عربستان سعودی در این جلسه گفت: عربستان در "دفاع از مقدسات کوتاهی نخواهد کرد". نزار بن عبید مدنی، وزیر مشاور در امورخارجه در عربستان سعودی امروز نشست فوق العاده‌ای را در سازمان همکاری اسلامی با مشارکت مصر در سطح کمیته اجرایی در شهر جده برگزار کرد تا ادعای عربستان عربستان مبنی بر حمله موشکی انصارالله به مکه را...

  نمایش کامل
 • مفتی عربستان: ایرانی ‎ها مسلمان نیستند!

  مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی مقام های سعودی در اظهاراتی جنون آمیز مدعی شد که ایرانی ها مسلمان نیستند. خبرگزاری میزان: عبدالعزیز آل شیخ؛ مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی های مقام های سعودی مدعی شد: ایرانی ها مسلمان نیستند.(!) این شیخ وهابی ادعا کرد که خصومت ایرانی ها با مسلمان از زمان های قدیم وجود داشته است. آل شیخ در ادامه اظهارات مضحک خود مدعی شد که مسلمانان به عربستان درباره خدمت رسانی به حرمین شریفین اطمینان دارند. مفتی وهابی سعودی در حالی این اظهارات جنون آمیز را مطرح می کند که در حج سال گذشته هزاران نفر از حجاج...

  نمایش کامل
 • مفتی عربستان: ایرانی ‎ها مسلمان نیستند!

  مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی مقام های سعودی در اظهاراتی جنون آمیز مدعی شد که ایرانی ها مسلمان نیستند. خبرگزاری میزان: عبدالعزیز آل شیخ؛ مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی های مقام های سعودی مدعی شد: ایرانی ها مسلمان نیستند.(!) این شیخ وهابی ادعا کرد که خصومت ایرانی ها با مسلمان از زمان های قدیم وجود داشته است. آل شیخ در ادامه اظهارات مضحک خود مدعی شد که مسلمانان به عربستان درباره خدمت رسانی به حرمین شریفین اطمینان دارند. مفتی وهابی سعودی در حالی این اظهارات جنون آمیز را مطرح می کند که در حج سال گذشته هزاران نفر از حجاج...

  نمایش کامل
 • مفتی عربستان: ایرانی ‎ها مسلمان نیستند!

  مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی مقام های سعودی در اظهاراتی جنون آمیز مدعی شد که ایرانی ها مسلمان نیستند. خبرگزاری میزان: عبدالعزیز آل شیخ؛ مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی های مقام های سعودی مدعی شد: ایرانی ها مسلمان نیستند.(!) این شیخ وهابی ادعا کرد که خصومت ایرانی ها با مسلمان از زمان های قدیم وجود داشته است. آل شیخ در ادامه اظهارات مضحک خود مدعی شد که مسلمانان به عربستان درباره خدمت رسانی به حرمین شریفین اطمینان دارند. مفتی وهابی سعودی در حالی این اظهارات جنون آمیز را مطرح می کند که در حج سال گذشته هزاران نفر از حجاج...

  نمایش کامل
 • مفتی عربستان: ایرانی ‎ها مسلمان نیستند!

  مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی مقام های سعودی در اظهاراتی جنون آمیز مدعی شد که ایرانی ها مسلمان نیستند. خبرگزاری میزان: عبدالعزیز آل شیخ؛ مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی های مقام های سعودی مدعی شد: ایرانی ها مسلمان نیستند.(!) این شیخ وهابی ادعا کرد که خصومت ایرانی ها با مسلمان از زمان های قدیم وجود داشته است. آل شیخ در ادامه اظهارات مضحک خود مدعی شد که مسلمانان به عربستان درباره خدمت رسانی به حرمین شریفین اطمینان دارند. مفتی وهابی سعودی در حالی این اظهارات جنون آمیز را مطرح می کند که در حج سال گذشته هزاران نفر از حجاج...

  نمایش کامل
 • مفتی عربستان: ایرانی ‎ها مسلمان نیستند!

  مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی مقام های سعودی در اظهاراتی جنون آمیز مدعی شد که ایرانی ها مسلمان نیستند. خبرگزاری میزان: عبدالعزیز آل شیخ؛ مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی های مقام های سعودی مدعی شد: ایرانی ها مسلمان نیستند.(!) این شیخ وهابی ادعا کرد که خصومت ایرانی ها با مسلمان از زمان های قدیم وجود داشته است. آل شیخ در ادامه اظهارات مضحک خود مدعی شد که مسلمانان به عربستان درباره خدمت رسانی به حرمین شریفین اطمینان دارند. مفتی وهابی سعودی در حالی این اظهارات جنون آمیز را مطرح می کند که در حج سال گذشته هزاران نفر از حجاج...

  نمایش کامل
 • مفتی عربستان: ایرانی ‎ها مسلمان نیستند!

  مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی مقام های سعودی در اظهاراتی جنون آمیز مدعی شد که ایرانی ها مسلمان نیستند. خبرگزاری میزان: عبدالعزیز آل شیخ؛ مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی های مقام های سعودی مدعی شد: ایرانی ها مسلمان نیستند.(!) این شیخ وهابی ادعا کرد که خصومت ایرانی ها با مسلمان از زمان های قدیم وجود داشته است. آل شیخ در ادامه اظهارات مضحک خود مدعی شد که مسلمانان به عربستان درباره خدمت رسانی به حرمین شریفین اطمینان دارند. مفتی وهابی سعودی در حالی این اظهارات جنون آمیز را مطرح می کند که در حج سال گذشته هزاران نفر از حجاج...

  نمایش کامل
 • مفتی عربستان: ایرانی ‎ها مسلمان نیستند!

  مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی مقام های سعودی در اظهاراتی جنون آمیز مدعی شد که ایرانی ها مسلمان نیستند. خبرگزاری میزان: عبدالعزیز آل شیخ؛ مفتی وهابی سعودی در ادامه یاوه گویی های مقام های سعودی مدعی شد: ایرانی ها مسلمان نیستند.(!) این شیخ وهابی ادعا کرد که خصومت ایرانی ها با مسلمان از زمان های قدیم وجود داشته است. آل شیخ در ادامه اظهارات مضحک خود مدعی شد که مسلمانان به عربستان درباره خدمت رسانی به حرمین شریفین اطمینان دارند. مفتی وهابی سعودی در حالی این اظهارات جنون آمیز را مطرح می کند که در حج سال گذشته هزاران نفر از حجاج...

  نمایش کامل