نتایج برای :

کفاشیان: حق امضا با من است

 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • کفاشیان: حق امضا با من است

  به گزارش پارس نیوز، علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال  پس از پایان جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در جلسه امروز تصمیماتی درباره جانشین دبیر سازمان لیگ اتخاذ شد. ضمن این که درباره لیگ های مختلف در رده های مختلف صحبت هایی شد. وی درخصوص حق امضا در کمیته فوتسال اضافه کرد حق امضا با من است و امور کمیته را خود انجام می دهم. در این راه از تجربیات افتخاری نیز استفاده می کنیم.  کفاشیان درباره گله مندی ملی پوشان فوتسال از امکانات موجود خاطر نشان کرد من با...

  نمایش کامل
 • حقوق میلیاردی کفاشیان در صورت رسیدن به فیفا!

  علی کفاشیان قصد دارد برای کرسی شورای فیفا کاندیدا شود. به گزارش خبرآنلاین؛ علی کفاشیان به احتمال فراوان باز هم برای گرفتن کرسی در شورای فیفا، کاندیدا می شود تا با رقبای خود، به رقابت بپردازد. رسیدن به فیفا برای شخص کفاشیان و فوتبال ایران اعتبار به حساب می آید و برای اولین بار ایران دارای چنین کرسی مهمی می شود. اما حضور در فیفا، برای کفاشیان سود دیگری هم دارد. هر یک از اعضای شورای فیفا سالیانه رقمی نزدیک به 300 هزار دلار دریافت می کنند و کفاشیان هم در صورت رسیدن به این کرسی مهم، سالیانه چنین پولی از فیفا دریافت می کند.

  نمایش کامل
 • حقوق میلیاردی کفاشیان در صورت رسیدن به فیفا!

  علی کفاشیان قصد دارد برای کرسی شورای فیفا کاندیدا شود. به گزارش بولتن نیوز؛ علی کفاشیان به احتمال فراوان باز هم برای گرفتن کرسی در شورای فیفا، کاندیدا می شود تا با رقبای خود، به رقابت بپردازد. رسیدن به فیفا برای شخص کفاشیان و فوتبال ایران اعتبار به حساب می آید و برای اولین بار ایران دارای چنین کرسی مهمی می شود. اما حضور در فیفا، برای کفاشیان سود دیگری هم دارد. هر یک از اعضای شورای فیفا سالیانه رقمی نزدیک به 300 هزار دلار دریافت می کنند و کفاشیان هم در صورت رسیدن به این کرسی مهم، سالیانه چنین پولی از فیفا دریافت می کند. 

  نمایش کامل
 • حقوق میلیاردی کفاشیان در صورت رسیدن به فیفا!

  به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از خبرورزشی ، علی کفاشیان به احتمال فراوان باز هم برای گرفتن کرسی در شورای فیفا، کاندیدا می شود تا با رقبای خود، به رقابت بپردازد. رسیدن به فیفا برای شخص کفاشیان و فوتبال ایران اعتبار به حساب می آید و برای اولین بار ایران دارای چنین کرسی مهمی می شود. اما حضور در فیفا، برای کفاشیان سود دیگری هم دارد. هر یک از اعضای شورای فیفا سالیانه رقمی نزدیک به 300 هزار دلار دریافت می کنند و کفاشیان هم در صورت رسیدن به این کرسی مهم، سالیانه چنین پولی از فیفا دریافت می کند.

  نمایش کامل
 • طعنه شمس به کفاشیان: به دنبال پنجاه و پنجمین شغلش است

  او می‌گوید:« قطعا کفاشیان گزینه مناسبی برای لیست کمیته فوتسال نیست چراکه اگر قرار بود او کاری انجام دهد در 8 سال ریاستش در فدراسیون فوتبال قدمی هم برای فوتسال برمی‌داشت. قطعا آقای تاج تصمیمی خواهد گرفت که اهالی فوتسال از آن راضی باشند و به نفع این رشته باشد که کسی را به عنوان رئیس انتخاب خواهد کرد که از جنس فوتسال باشد. کفاشیان خودش هم این سمت را قبول نمی‌کند. چرا که می‌داند کاری از دستش ساخته نیست. مگر اینکه فشارهایی باعث تحویل این پست به کفاشیان شود. جالب است که سازمان بازرسی کل کشور هم فقط شعار می‌دهد. کفاشیان پنجاه و پنجمین شغلش را می‌خواهد تجربه کند اما تذکری به او...

  نمایش کامل
 • کفاشیان حکم داد، افتخاری به فوتسال بازگشت!

  به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در حکمی از علی کفاشیان نایب رئیس اول فدراسیون و سرپرست سازمان لیگ فوتسال، سید رضا افتخاری به عنوان مشاور در کمیته و سازمان لیگ فوتسال منصوب شد.در حکم کفاشیان به افتخاری آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت توسعه و شکوفایی فوتسال کشور با همیاری سایر همکاران موفق باشید. میزان

  نمایش کامل
 • حضور کفاشیان در تمرین تیم ملی

  تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 10:30 صبح امروز (جمعه) در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی آغاز شد. علی کفاشیان، نایب رئیس فدراسیون فوتبال برای روحیه دادن به بازیکنان تیم ملی در آستانه دیدار حساس با سوریه در تمرینات حضور یافت. کفاشیان که در چند وقت اخیر چند بار در مصاحبه‌های کی‌روش مورد هجمه سرمربی تیم ملی قرار گرفته، به سمت او نیز رفت و با کی‌روش حسابی گرم گرفت تا نشان دهد مشکلی با سرمربی پرتغالی تیم ملی ندارد. تسنیم

  نمایش کامل
 • کفاشیان: خبرنگارها بگذارند کی روش می‌ماند

  علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران از شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی است. به گزارش بولتن نیوز،کفاشیان که در بین مردم حضور دارد از سوی علاقمندان به فوتبال درباره ادامه کار  کارلوس کی روش و نحوه همکاری  او با فدراسیون فوتبال سوال پیچ شده است. کفاشیان در اظهارنظری جالب در این باره گفت: اگر خبرنگارها بگذارند کی روش در ایران می ماند.کفاشیان که باعث و بانی حضور کارلوس کی روش در ایران بوده است بارها از سوی تیم ملی مورد لطف قرار گرفته با این حال موضع او همچنین حمایت از تیم ملی...

  نمایش کامل
 • تصاویری از روزهای شیرین علی کفاشیان کنار برج ایفل

  ورزش > مدیریت ورزش - علی کفاشیان شاید در خواب هم نمی دید چنین روزهای خوشی در انتظارش باشد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ علی کفاشیان بعد از 8 سال دشوار ، پر انتقاد و پر فشار در راس فدراسیون فوتبال ، حالا نایب رئیس اول فدراسیون مهدی تاج است. پست تشریفاتی که برای او بهترین شغل دنیاست. خوب استراحت می کند. سرکارش می رود ، اقتدارش را در تشکیلات فوتبال آسیا دارد ، از سوی حامیان عربی اش حمایت می شود تا بزودی نماینده آسیا در هیات رئیسه فیفا باشد. دیگر نیازی به سر و کله زدن با کارلوس کی روش ، مدیران تیم ها ، منتقدانی از جنس مایلی کهن و قلعه نویی ، وزیر ورزش ، دولت ، نشریات و ملت...

  نمایش کامل
 • چه چیز جلوی رئیس شدن دوباره کفاشیان را گرفت؟

  رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس از دلیل رئیس نشدن علی کفاشیان گفته‌است.   رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس از دلیل رئیس نشدن علی کفاشیان گفته‌است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ روزنامه خبرورزشی چاپ امروز تیتر یک خودش را به افشاگری یک عضو کمیسیون قضایی مجلس اختصاص داده‌است. افشاگری مبنی بر اینکه 20 مربی، مدیر و بازیکن باید در دادگاه حاضر شوند. این روزنامه همچنین از قول پورمختار، رئیس سابق کمیسیون اصل 90 نوشته که مجلس باعث شد کفاشیان دوباره رئیس نشود.

  نمایش کامل
 • کفاشیان تماشاگر یورو می‌شود

  این بار کفاشیان از سفارت ایتالیا برای دریافت روادید اقدام کرده که...

  نمایش کامل
 • کفاشیان سر شوخی را با کارلوس باز کرد/ کی‌روش: تیپت عوض شده، نشناختمت!

  کفاشیان سر شوخی را با کارلوس باز کرد/ کی‌روش: تیپت عوض شده، نشناختمت! ورزش > فوتبال ملی - روزنامه خبرورزشی نوشت: در این سال‌هایی که علی کفاشیان در فوتبال مدیریت کرده، همه او را یا با کت و شلوار دیده‌اند و یا لباس ورزشی. با لباس ورزشی همیشه در مجموعه انقلاب ظاهر می‌شد و با کت و شلوار هم که سر کار و دیگر...

  نمایش کامل