نتایج برای :

هیوندای به مشارکت با خودروساز خارجی تن نداد

 • هیوندای به مشارکت با خودروساز خارجی تن نداد

  مطالعه عملکرد شرکت هیوندای موتورز به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های خودروسازی در نیم قرن اخیر نیز نشان می‌دهد که این شرکت کره‌ای برای رسیدن به موفقیت، بیش از هر چیزی بر توانمندی خود در مدیریت تکیه کرده است و حتی آن جایی که دولت قصد دارد آزادی عمل هیوندای را محدود کند و هیوندای را به‌سمت مشارکت با خودروسازان خارجی سوق دهد، در مقابل دولت ایستادگی کرده و راه توسعه مستقل خود را پیش می‌گیرد. در پی شرایط سخت سیاسی حاکم بر کره جنوبی و بحران‌های اقتصادی اوایل دهه 1980، دولت کره تصمیم به بازنگری در سیاست‌های حمایتی خود از صنعت...

  نمایش کامل
 • هیوندای به مشارکت با خودروساز خارجی تن نداد

  مطالعه عملکرد شرکت هیوندای موتورز به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های خودروسازی در نیم قرن اخیر نیز نشان می‌دهد که این شرکت کره‌ای برای رسیدن به موفقیت، بیش از هر چیزی بر توانمندی خود در مدیریت تکیه کرده است و حتی آن جایی که دولت قصد دارد آزادی عمل هیوندای را محدود کند و هیوندای را به‌سمت مشارکت با خودروسازان خارجی سوق دهد، در مقابل دولت ایستادگی کرده و راه توسعه مستقل خود را پیش می‌گیرد. در پی شرایط سخت سیاسی حاکم بر کره جنوبی و بحران‌های اقتصادی اوایل دهه 1980، دولت کره تصمیم به بازنگری در سیاست‌های حمایتی خود از صنعت...

  نمایش کامل
 • هیوندای به مشارکت با خودروساز خارجی تن نداد

  مطالعه عملکرد شرکت هیوندای موتورز به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های خودروسازی در نیم قرن اخیر نیز نشان می‌دهد که این شرکت کره‌ای برای رسیدن به موفقیت، بیش از هر چیزی بر توانمندی خود در مدیریت تکیه کرده است و حتی آن جایی که دولت قصد دارد آزادی عمل هیوندای را محدود کند و هیوندای را به‌سمت مشارکت با خودروسازان خارجی سوق دهد، در مقابل دولت ایستادگی کرده و راه توسعه مستقل خود را پیش می‌گیرد. در پی شرایط سخت سیاسی حاکم بر کره جنوبی و بحران‌های اقتصادی اوایل دهه 1980، دولت کره تصمیم به بازنگری در سیاست‌های حمایتی خود از صنعت...

  نمایش کامل
 • هیوندای به مشارکت با خودروساز خارجی تن نداد

  مطالعه عملکرد شرکت هیوندای موتورز به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های خودروسازی در نیم قرن اخیر نیز نشان می‌دهد که این شرکت کره‌ای برای رسیدن به موفقیت، بیش از هر چیزی بر توانمندی خود در مدیریت تکیه کرده است و حتی آن جایی که دولت قصد دارد آزادی عمل هیوندای را محدود کند و هیوندای را به‌سمت مشارکت با خودروسازان خارجی سوق دهد، در مقابل دولت ایستادگی کرده و راه توسعه مستقل خود را پیش می‌گیرد. در پی شرایط سخت سیاسی حاکم بر کره جنوبی و بحران‌های اقتصادی اوایل دهه 1980، دولت کره تصمیم به بازنگری در سیاست‌های حمایتی خود از صنعت...

  نمایش کامل
 • هیوندای به مشارکت با خودروساز خارجی تن نداد

  مطالعه عملکرد شرکت هیوندای موتورز به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های خودروسازی در نیم قرن اخیر نیز نشان می‌دهد که این شرکت کره‌ای برای رسیدن به موفقیت، بیش از هر چیزی بر توانمندی خود در مدیریت تکیه کرده است و حتی آن جایی که دولت قصد دارد آزادی عمل هیوندای را محدود کند و هیوندای را به‌سمت مشارکت با خودروسازان خارجی سوق دهد، در مقابل دولت ایستادگی کرده و راه توسعه مستقل خود را پیش می‌گیرد. در پی شرایط سخت سیاسی حاکم بر کره جنوبی و بحران‌های اقتصادی اوایل دهه 1980، دولت کره تصمیم به بازنگری در سیاست‌های حمایتی خود از صنعت...

  نمایش کامل
 • هیوندای به مشارکت با خودروساز خارجی تن نداد

  مطالعه عملکرد شرکت هیوندای موتورز به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های خودروسازی در نیم قرن اخیر نیز نشان می‌دهد که این شرکت کره‌ای برای رسیدن به موفقیت، بیش از هر چیزی بر توانمندی خود در مدیریت تکیه کرده است و حتی آن جایی که دولت قصد دارد آزادی عمل هیوندای را محدود کند و هیوندای را به‌سمت مشارکت با خودروسازان خارجی سوق دهد، در مقابل دولت ایستادگی کرده و راه توسعه مستقل خود را پیش می‌گیرد. در پی شرایط سخت سیاسی حاکم بر کره جنوبی و بحران‌های اقتصادی اوایل دهه 1980، دولت کره تصمیم به بازنگری در سیاست‌های حمایتی خود از صنعت...

  نمایش کامل
 • هیوندای به مشارکت با خودروساز خارجی تن نداد

  مطالعه عملکرد شرکت هیوندای موتورز به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های خودروسازی در نیم قرن اخیر نیز نشان می‌دهد که این شرکت کره‌ای برای رسیدن به موفقیت، بیش از هر چیزی بر توانمندی خود در مدیریت تکیه کرده است و حتی آن جایی که دولت قصد دارد آزادی عمل هیوندای را محدود کند و هیوندای را به‌سمت مشارکت با خودروسازان خارجی سوق دهد، در مقابل دولت ایستادگی کرده و راه توسعه مستقل خود را پیش می‌گیرد. در پی شرایط سخت سیاسی حاکم بر کره جنوبی و بحران‌های اقتصادی اوایل دهه 1980، دولت کره تصمیم به بازنگری در سیاست‌های حمایتی خود از صنعت...

  نمایش کامل
 • هیوندای به مشارکت با خودروساز خارجی تن نداد

  مطالعه عملکرد شرکت هیوندای موتورز به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های خودروسازی در نیم قرن اخیر نیز نشان می‌دهد که این شرکت کره‌ای برای رسیدن به موفقیت، بیش از هر چیزی بر توانمندی خود در مدیریت تکیه کرده است و حتی آن جایی که دولت قصد دارد آزادی عمل هیوندای را محدود کند و هیوندای را به‌سمت مشارکت با خودروسازان خارجی سوق دهد، در مقابل دولت ایستادگی کرده و راه توسعه مستقل خود را پیش می‌گیرد. در پی شرایط سخت سیاسی حاکم بر کره جنوبی و بحران‌های اقتصادی اوایل دهه 1980، دولت کره تصمیم به بازنگری در سیاست‌های حمایتی خود از صنعت...

  نمایش کامل
 • هیوندای به مشارکت با خودروساز خارجی تن نداد

  مطالعه عملکرد شرکت هیوندای موتورز به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های خودروسازی در نیم قرن اخیر نیز نشان می‌دهد که این شرکت کره‌ای برای رسیدن به موفقیت، بیش از هر چیزی بر توانمندی خود در مدیریت تکیه کرده است و حتی آن جایی که دولت قصد دارد آزادی عمل هیوندای را محدود کند و هیوندای را به‌سمت مشارکت با خودروسازان خارجی سوق دهد، در مقابل دولت ایستادگی کرده و راه توسعه مستقل خود را پیش می‌گیرد. در پی شرایط سخت سیاسی حاکم بر کره جنوبی و بحران‌های اقتصادی اوایل دهه 1980، دولت کره تصمیم به بازنگری در سیاست‌های حمایتی خود از صنعت...

  نمایش کامل
 • هیوندای به مشارکت با خودروساز خارجی تن نداد

  مطالعه عملکرد شرکت هیوندای موتورز به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های خودروسازی در نیم قرن اخیر نیز نشان می‌دهد که این شرکت کره‌ای برای رسیدن به موفقیت، بیش از هر چیزی بر توانمندی خود در مدیریت تکیه کرده است و حتی آن جایی که دولت قصد دارد آزادی عمل هیوندای را محدود کند و هیوندای را به‌سمت مشارکت با خودروسازان خارجی سوق دهد، در مقابل دولت ایستادگی کرده و راه توسعه مستقل خود را پیش می‌گیرد. در پی شرایط سخت سیاسی حاکم بر کره جنوبی و بحران‌های اقتصادی اوایل دهه 1980، دولت کره تصمیم به بازنگری در سیاست‌های حمایتی خود از صنعت...

  نمایش کامل
 • اعتصاب سراسری کارکنان هیوندای پس از 12 سال

  پایگاه خبری ریشه: به نقل از رویترز؛ اعتصاب یک روزه کارکنان کمپانی کره‌ای هیوندای موتور در پی توقف‌های چند ساعته کار در کارخانه‌های هیوندای از ماه ژوییه انجام شد.اعتصاب‌های پراکنده از ماه ژوییه به از دست رفتن تولید 114 هزار خودرو به ارزش 2.5 هزار میلیارد وون (2.26 میلیارد لار) منجر شد که بزرگترین ضرر تولید برای خودروساز از نظر ارزش خودروهاست. کره جنوبی بزرگترین پایگاه تولید هیوندای موتور است و این خودروساز حدود 40 درصد از خودروهایی که سال گذشته در سراسر جهان فروخت را در کارخانه‌های کره‌ای تولید کرده بود. کارشناسان معتقدند اعتصاب امسال طولانی‌تر از سطح انتظار شده و ممکن است درآمد سه ماهه...

  نمایش کامل
 • تغییر راهبرد هیوندای برای طراحی خودروهای جدیدبا کمک گوگل

  تغییر راهبرد هیوندای برای طراحی خودروهای جدیدبا کمک گوگل رییس هیوندای موتور در مصاحبه ای در سئول گفت: این دو شرکت نقاط اشتراکی دارند که ممکن است شراکت میان آنها را ایجاب کند. هیوندای یکی از خودروسازانی بوده که از سیستم سرگرمی اطلاعات "کارپلی" اپل و "اندروید اتو" آلفابت که گوشیهای آیفون و اندرویدی را با داشبورد خودروها یکپارچه می کنند، استفاده کرده است. به گفته تحلیلگران، هیوندای در زمینه طراحی خودروهای اتوماتیک از رقیبانش عقب افتاده است و برای جبران این موضوع، همکاری...

  نمایش کامل
 • بررسی هیوندای i10 به بهانه حضور در ایران

  چندین سال پیش کرمان‌خودرو به عنوان شریک تجاری هیوندایی در بازار داخلی، شروع به مونتاژ مدل‌های ورنا و آوانته نمود که به‌دلیل کیفیت بالای آنها، اسقبال خوبی نیز از آنها شده بود. اما متاسفانه با تشدید تحریم‌های خارجی علیه ایران، هیوندایی مجبور شد از بازار کشور خارج شود و همکاری خود را با خودروساز کرمانی متوقف نماید. اما مدتی است که توافق هسته‌ای باعث شده تحریم ها بر علیه ایران لغو شود و این یعنی ورود شرکت‌های خارجی متعدد به کشور.نوشته بررسی هیوندای i10 به بهانه حضور در...

  نمایش کامل
 • افزایش تولید خودروهای چینی هیوندای

   این کارخانه‌ها بخشی از استراتژی هستند که در زمان گشایش چهارمین کارخانه چینی هیوندای اعلام شدند. پنجمین کارخانه چینی این خودروساز کره ای سال آینده راه اندازی خواهد شد. هیوندای و شرکت تابعه اش، کیا موتورز، به اتفاق یکدیگر سومین خودروساز پرفروش در چین هستند اما سهم بازار این شرکتها امسال هشت درصد کاهش پیدا کرده و به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسیده است. رقیبان چینی هیوندای و کیا موفق شده اند مشتریان آنها را با مدلهای شاسی بلند ارزان‌تر جلب کنند. شرکت بیجینگ هیوندای که سرمایه گذاری مشترک میان...

  نمایش کامل
 • قیمت انواع محصولات هیوندای در نمایندگی و بازار

  هیوندای i20 2016 تیپ۶ 84,409,000 82,000,000     هیوندا اکسنت 2016   106,132,000 102,000,000     هیوندای اکسنت نیمه فول   موجود نیست 95,000,000     النترا دو ایربگ  2016 موجود نیست 125,000,000     هیوندای النترا فول 2016 موجود نیست 134,000,000     هیوندای النترا فول کامل 2016 نیوفیس موجود نیست 137,000,000     هیوندا توسان TL 2016   178,765,000 179,000,000     هیوندای سانتافه ix45 فول 10 ایربگ 2400 cc مدل 2016 213,438,000 210,000,000...

  نمایش کامل
 • خودروهای جدید هیوندایی که در ایران تولید می شوند

  تسنیم به نقل از مدیرعامل کرمان موتور از امضای قرارداد با شرکت هیوندای موتور کره جنوبی خبر داد. سامان فیروزی با اعلام این خبر اظهار داشت: به دنبال امضای قرارداد با شرکت هیوندای موتور کره جنوبی مقرر شد، تا از دی ماه امسال شاهد تولید محصولات این خودروساز کره ای در ایران باشیم.وی افزود: در گام اول و از ابتدای فصل زمستان، تولید دو محصول هیوندای آی10و آی20 در کارخانه کرمان موتور آغاز خواهد شد و توان خود را برای تولید و عرضه محصولات به روز و با کیفیت به کار خواهیم بست.فیروزی با تاکید بر اینکه لغو...

  نمایش کامل
 • هیوندای در سال 2018 از خودرو سوخت هیدورژنی جدید رونمایی می کند

  به گزارش روزنامه تایمز کره، هیوندای اعلام کرد نسل دوم خودروهای سوخت هیدورژنی این شرکت در فوریه 2018، همزمان با آغاز المپیک زمستانی در کره جنوبی رونمایی و به بازار عرضه خواهند شد.شهر پایونگ چانگ کره جنوبی در زمستان 2018 میزبان رقابت های المپیک زمستانی خواهد بود. هیوندای اعلام کرده که قصد دارد قدرت فناوری شرکت را به خبرنگاران خارجی که برای پوشش رقابت های المپیک زمستانی عازم این کشور می شوند، نشان دهد. هیوندای از تشریح جزئیات تکنولوژیکی و پیشرفته ای که قرار است در نسل جدید خودروهای سوخت هیدروژنی این شرکت به کار رود، خودداری کرد. هیوندای در سال 2013...

  نمایش کامل
 • قیمت انواع محصولات هیوندای در نمایندگی و بازار

  هیوندای i20 2016 تیپ۶ 84,409,000 88,500,000     هیوندا اکسنت 2016   106,132,000 105,000,000     النترا دو ایربگ  2016 موجود نیست 128,000,000     هیوندای النترا فول 2016 موجود نیست 136,000,000     هیوندای النترا فول کامل 2016 نیوفیس موجود نیست 139,000,000     هیوندا توسان TL 2016   موجود نیست 184,000,000     هیوندای سوناتا (فول آپشن) LF 184,143,000 177,000,000     هیوندای سوناتا 2015 نیمه فول- اتاق جدید 2015 موجود نیست...

  نمایش کامل
 • قیمت انواع محصولات هیوندای در نمایندگی و بازار

  هیوندای i20 2016 تیپ۶ موجود نیست 88,000,000     هیوندا اکسنت 2016   108,132,000 106,000,000     النترا دو ایربگ  2016 موجود نیست 128,000,000     هیوندای النترا فول 2016 موجود نیست 136,000,000     هیوندای النترا فول کامل 2016 نیوفیس موجود نیست 139,000,000     هیوندا توسان TL 2016   موجود نیست 187,000,000     هیوندای سوناتا (فول آپشن) LF 184,143,000 179,000,000     هیوندای سوناتا 2015 نیمه فول- اتاق جدید 2015 موجود نیست...

  نمایش کامل
 • قیمت انواع محصولات هیوندای در نمایندگی و بازار

  هیوندای i20 2016 تیپ۶ 84,412,000 82,500,000     هیوندای آزرا - گرنجور 2014   216,723,000 223,000,000     هیوندا اکسنت 2016   113,766,000 103,000,000     هیوندای اکسنت نیمه فول   موجود نیست 92,000,000     النترا دو ایربگ  2016 موجود نیست 116,000,000     هیوندای النترا فول 2016 موجود نیست 130,000,000     هیوندای النترا فول کامل 2016 نیوفیس موجود نیست 135,000,000     هیوندا توسان TL 2016   178,765,000 173,000,000...

  نمایش کامل
 • قیمت انواع محصولات هیوندای در نمایندگی و بازار

  هیوندای i20 2016 تیپ۶ 84,412,000 81,000,000     هیوندای آزرا - گرنجور 2014   موجود نیست 223,000,000     هیوندا اکسنت 2016   106,132,000 104,000,000     هیوندای اکسنت نیمه فول   موجود نیست 96,000,000     النترا دو ایربگ  2016 موجود نیست 123,000,000     هیوندای النترا فول 2016 موجود نیست 134,000,000     هیوندای النترا فول کامل 2016 نیوفیس موجود نیست 138,000,000     هیوندا توسان TL 2016   178,765,000 179,000,000...

  نمایش کامل
 • خودروهای جدید هیوندایی که در ایران تولید می شوند

  خودروهای جدید هیوندایی که در ایران تولید می شوند  سامان فیروزی با اعلام این خبر اظهار داشت: به دنبال امضای قرارداد با شرکت هیوندای موتور کره جنوبی مقرر شد، تا از دی ماه امسال شاهد تولید محصولات این خودروساز کره ای در ایران باشیم. وی افزود: در گام اول و از ابتدای فصل زمستان، تولید دو محصول هیوندای آی١و آی٢ در کارخانه کرمان موتور آغاز خواهد شد و توان خود را برای تولید و عرضه محصولات به روز و با کیفیت به کار خواهیم بست. فیروزی با تاکید بر اینکه...

  نمایش کامل
 • هیوندای اسکلت خارجی تولید خواهد کرد

  به گزارش ستاره ها؛ مدتی است که شاهد طراحی اسکلت‌های خارجی مصنوعی با کاربری‌های مختلف بوده ایم و این اسکلت‌ها روز به روز در حال پیشرفت هستند.      مدتی قبل یک کودک توانست برای اولین بار در جهان با استفاده از اسکلت خارجی قدم بردارد و اکنون شرکت خودروساز هیوندای نیز وارد این عرصه شده است. اسکلت‌های خارجی اغلب به دو منظور کلی مورد استفاده قرار می‌گیرند: جا‌به‌جایی بارهای سنگین یا کمک به بیماران برای تقویت قوای حرکتی. اما یکی از اصلی ترین معایب...

  نمایش کامل
 • هند پنجمین خودروساز دنیا

   روزنامه کریا هرالد با اشاره به آمار منتشر شده توسط سندیکای خودروسازان کره، اعلام کرد در دوره ژانویه تا ژوئیه امسال کره‌جنوبی 55/ 2 میلیون دستگاه خودرو تولید کرده است که کمتر از 57/ 2 میلیون دستگاه تولید شده در هند است. به این ترتیب کره‌جنوبی به جایگاه ششمین خودروساز بزرگ جهان تنزل یافته است و برای نخستین‌بار طی یک دهه گذشته جایگاه خود را به‌عنوان پنجمین خودروساز بزرگ جهان از دست داده است. ارقامی که اوایل ماه سپتامبر منتشر شد نشان داد طی ماه اوت فروش خودروهای داخلی و وارداتی در کره‌جنوبی به کمترین سطح در هفت ساله یعنی رقم 250 هزار دستگاه رسیده است. علت این فروش ضعیف اعتصاب کارکنان...

  نمایش کامل
 • آغاز فروش هیوندای آی20 و آی10 در 18 دی ماه

  به گزارش ایلنا به نقل از  کرمان موتور، سامان فیروزی مدیرعامل کرمان موتور، با اعلام این خبر از برنامه گسترده و زمان بندی شده کرمان موتور با هیوندای موتور کره جنوبی در حوزه تولید محصولات جدید خبر داد و افزود: محصول هیوندای آی20 که در ایران تولید و عرضه خواهد شد مدل 2017 این خودروساز کره ای و محصول ویژه بازار اروپا است. وی با اشاره به توافق صورت گرفته بین کرمان موتور و...

  نمایش کامل