نتایج برای :

هفتمین شماره اشراق منتشر شد

 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • هفتمین شماره اشراق منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است. نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از: امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام...

  نمایش کامل
 • شماره جدید فصلنامه «حکمت اسلامی» منتشر شد

  به گزارش خبرگزاری مهر،هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی ویژه زمستان ۱۳۹۴ منتشر شد. در هفتمین شماره فصلنامه حکمت اسلامی شش مقاله با موضوعات: واکاوی برهان صدیقین آقاعلی حکیم و تحقیق و بررسی آن، تبیین حکمی از نصوص دینی در خداشناشی حکیم طهران، محدوده معرفت فاعل شناسا به باری تعالی از منظر حکیم زنوزی، رهیافتی به روش شناسی آقاعلی مدرس، مقام قرب و درجات آن ازمنظر اهل معرفت، شالوده تشکیک وجود در آرای ابن سینا با تاکید بر متن المباحثات، منتشر شده است.

  نمایش کامل
 • چهاردهمین شماره مجله «اندیشه مهر» منتشر شد

  به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین شماره مجله «اندیشه مهر» به کوشش گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر، با مطالب متنوعی شامل گفتگو، گزارش و یادداشت، معرفی کتاب و میزگرد منتشر شد.در این شماره گزارش نشست های «فقه و موسیقی»، «افلسفه و ادبیات در شرق و غرب»،«حکومت اسلامی، آخوند خراسانی، موافقت یامخالفت؟» منتشر شده است. از جمله گفتگوهای منتشر شده در این شماره عبارت اند از: گفتگو درباره «تاثیرات انقلاب اسلامی بر راشد الغنوشی» با صادق رمضانی گل افزایی، گفتگو با سعدالله زارعی در باب تعامل با جریانات اسلامگرای اهل سنت به چشم می خورد....

  نمایش کامل
 • کودکان در فرهنگسرای اشراق ماسک و عروسک می‌سازند

  به گزارش باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه چهار و فرهنگسرای اشراق، برنامه‌ای با عنوان « از قصه تا نمایش» با هدف پرورش اعتماد به نفس و حس خلاقیت در کودکان در فرهنگسرای اشراق فردا یکشنبه ساعت 10 اجرا می‌شود. برپایه این گزارش، این برنامه در قالب قصه گویی اجرا می‌شود و کودکان قصه را می شنوند و از شخصیت‌های قصه عروسک یا ماسک می‌سازند.در این برنامه کودکان با هنر نمایش و قصه همزمان آشنا می شوند. علاقه مندان به شرکت در این برنامه می توانند به نشانی : فلکه دوم تهرانپارس ، خیابان جشنواره ، فرهنگسرای اشراق مراجعه کنند. انتهای پیام/

  نمایش کامل
 • برنامه «به زلالی آب» در فرهنگسرای اشراق برگزار می شود

  به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «به زلالی آب» در فرهنگسرای اشراق برگزار می شود. این برنامه با مشارکت کانون مبلغین فاطمی و باهدف ترویج و گسترش و بهره برداری از متون دینی در زندگی روزمره ویژه نوجوان دختر ۸ الی ۱۳ سال در زمینه خداشناسی، احکام  پاسخگویی به سوالات حجاب و فلسفه آن برگزار می شود. گفتنی است دراین برنامه علاوه بر برنامه های مذکور کارگاه هایی مانند کار با سفال کاردستی گل سازی بازی های جمعی و گروهی اردوهای تفریحی و زیارتی  برگزار می شود. علاقه مندان می توانند به نشانی: فلکه دوم تهرانپارس ، خیابان جشنواره فرهنگسرای اشراق مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۷۷۳۵۴۷۳۵ تماس حاصل کنند.​

  نمایش کامل
 • انتشار هفتمین پاراگراف؛ ویژه محمود استاد محمد

  هفتمین شماره ماهنامه «پاراگراف» که...

  نمایش کامل
 • سهروردی منطق و تهذیب را باهم جمع کرده است

  به گزارش خبرگزاری مهر، صوت سخنرانی حجت الاسلام خسروپناه با موضوع «روش شناسی حکمت اشراق» در روز بزرگداشت شیخ اشراق را می توانید از لینک بالا دریافت کنید.در بخشی از این فایل صوتی آمده است: «روش سهروردی به این شرح است که شکاکیت مطلق را نفی می کند (یعنی سوفسطائیان را کنار می گذارد)، به سلوک تمسک و با کمک بدیهیات، حس و عقل حقایق شهودی را مدلل می کند. توصیه شیخ اشراق به همراهان خود این است که برای رسیدن به طریقت و شهود مطالب فلسفی را به گونه ای مشایی فرا بگیرند، نسبت به نور معرفت الهی عشق بورزند و ۴۰ روز ریاضت بکشند.»

  نمایش کامل