نتایج برای :

مزاحمت‌های بازرسان بیمه برای ناشران

 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

  به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است. همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین...

  نمایش کامل
 • ورود سازمان بازرسی کل کشور به تامین اجتماعی

   مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای، برلزوم همکاری و تعامل مدیران بیمه‌ای و درمانی این سازمان در سراسر کشور با بازرسان سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد.در این بخشنامه آمده است: در اجرای ماده هشت قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تمامی مدیران کل بیمه ‌ای و مدیریت ‌های درمانی استان ها مکلف هستند اسناد و مدارک مورد لزوم در تحقیقات سازمان محترم بازرسی کل کشور را در اسرع وقت در اختیار بازرسان آن سازمان قرار دهند و همکاری لازم را مبذول دارند.نوربخش تاکید کرده است که روسای ادارات بازرسی و حقوقی استان ها مکلف هستند پیگیری ها و اقدامات لازم را جهت اجرای این بخشنامه بعمل آورند.سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین...

  نمایش کامل
 • استفاده ناشران و کتابفروشان از بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی

  محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، گفت: امروز 27 شهریور ماه آخرین فرصت استفاده از بخشودگی جرایم سازمان تامین اجتماعی و ثبت درخواست برای ناشران است، به همین منظور ناشران و کتابفروشان عضو اتحادیه از صبح با مراجعه به اتحادیه نامه معرفی خود به سازمان تامین اجتماعی را دریافت کردند. وی ادامه داد: هیئت وزیران در تاریخ 29 خردادماه سال جاری آیین نامه‌ای را تصویب کرد که به موجب بند «ب» ماده یک این آیین نامه مشاغلی که در اثر حوادث غیرمترقبه، نوسانات ارزی، تحریم‌های ظالمانه دچار رکود یا توقف شده‌اند، از پرداخت جرایم بیمه‌ای بخشوده می‌شوند. آموزگار تصریح کرد: پس از تصویب...

  نمایش کامل
 • ماموریت بازرسان سلاح‌های شیمیایی در سوریه تمدید شد

  شورای امنیت سازمان ملل ماموریت بازرسان سلاح‌های شیمایی در سوریه را...

  نمایش کامل
 • امروز مجمع بیمه مرکزی برگزار می شود

  به گزارش اخبار بانک،مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر بازرگانی ،وزیر کار و امور اجتماعی ،‌ هیات عامل و بازرسان بدون داشتن حق رای در جلسه شرکت خواهند کرد.( به موجب تصویب نامه شماره ۴۹۷۰۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۳ هیات وزیران مستند به ماده ۴ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح متن اصلاح شده است.) این مجمع به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثرتا پایان شهریور ماه  تشکیل می شود.مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی تشکیل خواهد شد. رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس...

  نمایش کامل
 • نگاه پاسبانی بازرسان سازمان تامین اجتماعی به دفا‌تر نشر و کتابفروشی‌ها

  فرهاد تیمورزاده در یادداشتی از رویه‌ برخورد سازمان تامین اجتماعی با...

  نمایش کامل
 • مدیرمعروف بورسی وارد هیات مدیره بیمه البرز شدند

  به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، محسن وفامهر و امیرحمزه مالمیر به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،‌ روستاییان و عشایر و گروه توسعه مالی مهر آیندگان وارد هیات مدیره شرکت مشمول اصل 44 حاضر در بورس بیمه البرز شدند. وفامهر با مدرک دکترای اقتصاد نظری از دانشگاه تهران، استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بوده و تاکنون 15تالیف و ترجمه‌ و ۹۵ مقاله علمی در زمینه علم اقتصاد دارد. مالمیر نیز از مدیران معروف بازار سرمایه ایران است که با مدرک کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران از اواخر دهه 1370 وارد بازار سرمایه و سپس سازمان بورس قدیم شد و مدت ها کارشناس نظارت بر ناشران و سپس مدیر نظارت بر...

  نمایش کامل
 • با ناشران خسارت دیده از بارندگی در شهر آفتاب تسویه حساب شد/ پرداخت ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به خسارت دیده‌ها

  حسین صفری از پرداخت مجموع ۷۱ میلیون خسارت ناشی از بارندگی در ایام نمایشگاه به...

  نمایش کامل
 • دعوت از ناشران برای ارسال کتاب‌های ممتاز دینی به منظور شرکت در نمایشگاه فرانکفورت

  به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجمع ناشران انقلاب اسلامی طی فراخوانی از ناشران برای نمایشگاه فرانکفورت دعوت کرد. در این فراخوان آمده است: به‌ اطلاع ناشران می‌رساند، مجمع ناشران انقلاب اسلامی، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت سال 2016، کتاب‌هایی با موضوع‌های دین، انقلاب اسلامی و مقاومت را عرضه خواهد کرد. همۀ ناشرانی که کتاب یا کتاب‌های ممتازی در این موضوع دارند، می‌توانند آن(ها) را برای مجمع ناشران انقلاب اسلامی ارسال کنند. سامانۀ کارشناسی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، پس از بررسی پیشنهادهای ارسال‌شده، فهرست نهایی کتاب‌ها را انتخاب خواهد کرد. برای این کار، دقت به چند نکته الزامی است: 1....

  نمایش کامل
 • مدیران بیمه همکاری کنند، حضور سازمان بازرسی در تامین اجتماعی

  شفا آنلاین>اجتماعی>مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ‌ای، بر لزوم همکاری و تعامل مدیران بیمه‌ای و درمانی این سازمان در سراسر کشور با بازرسان سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد. به گزارش شفا آنلاین، در بخشنامه ای که سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مدیران بیمه ای و درمان این سازمان ارسال کرده، تاکید جدی شده که حتما باید با سازمان بازرسی کل کشور همکاری لازم را داشته باشند.در این بخشنامه آمده است: در اجرای ماده هشت قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تمامی مدیران کل بیمه ‌ای و مدیریت ‌های درمانی استان ها مکلف هستند اسناد و مدارک مورد لزوم در تحقیقات سازمان...

  نمایش کامل
 • درخواست کتابفروشان و ناشر-کتابفروشان تهران برای پیگیری مشکلات بیمه‌ای

  جمعی از کتابفروشان و ناشر-کتابفروشان تهران با تنظیم نامه‌ای مشکلات خود در حوزه سازمان...

  نمایش کامل
 • مدیرعامل بیمه البرز زنگ معاملات را نواخت

  به مناسبت هفتمین سالگرد ورود شرکت بیمه البرز به بورس، مدیرعامل این...

  نمایش کامل