نتایج برای :

جهانگیری:بهبود 34پله‎ای شاخص کسب وکار

 • تصادف زنجیروار 15 خودرو

  الگوی شرقی رونق کسبوکار کشورهای مختلف برای تغییر محیط کسبوکار دو گام برمی‌دارند؛ گام اول بهبود محیط از طریق وضع قوانین هدفمند و مقررات‌زدایی با هدف تسهیل فرآیندهای کسبوکار است. بسیاری از کشورها هنوز در برداشتن این گام کاملا موفق نبوده‌اند. اما در گام دوم که رونق کسبوکار است استراتژی‌ها بر کاهش تصدی‌گری دولت متمرکز است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تجربه اقتصادهای نوظهور شرقی در گذار از مرحله نخست و برداشتن گام دوم در جهت رونق کسبوکار را بررسی کرده است.

  نمایش کامل
 • تصادف زنجیروار 15 خودرو

  الگوی شرقی رونق کسبوکار کشورهای مختلف برای تغییر محیط کسبوکار دو گام برمی‌دارند؛ گام اول بهبود محیط از طریق وضع قوانین هدفمند و مقررات‌زدایی با هدف تسهیل فرآیندهای کسبوکار است. بسیاری از کشورها هنوز در برداشتن این گام کاملا موفق نبوده‌اند. اما در گام دوم که رونق کسبوکار است استراتژی‌ها بر کاهش تصدی‌گری دولت متمرکز است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تجربه اقتصادهای نوظهور شرقی در گذار از مرحله نخست و برداشتن گام دوم در جهت رونق کسبوکار را بررسی کرده است.

  نمایش کامل
 • تصادف زنجیروار 15 خودرو

  الگوی شرقی رونق کسبوکار کشورهای مختلف برای تغییر محیط کسبوکار دو گام برمی‌دارند؛ گام اول بهبود محیط از طریق وضع قوانین هدفمند و مقررات‌زدایی با هدف تسهیل فرآیندهای کسبوکار است. بسیاری از کشورها هنوز در برداشتن این گام کاملا موفق نبوده‌اند. اما در گام دوم که رونق کسبوکار است استراتژی‌ها بر کاهش تصدی‌گری دولت متمرکز است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تجربه اقتصادهای نوظهور شرقی در گذار از مرحله نخست و برداشتن گام دوم در جهت رونق کسبوکار را بررسی کرده است.

  نمایش کامل
 • تصادف زنجیروار 15 خودرو

  الگوی شرقی رونق کسبوکار کشورهای مختلف برای تغییر محیط کسبوکار دو گام برمی‌دارند؛ گام اول بهبود محیط از طریق وضع قوانین هدفمند و مقررات‌زدایی با هدف تسهیل فرآیندهای کسبوکار است. بسیاری از کشورها هنوز در برداشتن این گام کاملا موفق نبوده‌اند. اما در گام دوم که رونق کسبوکار است استراتژی‌ها بر کاهش تصدی‌گری دولت متمرکز است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تجربه اقتصادهای نوظهور شرقی در گذار از مرحله نخست و برداشتن گام دوم در جهت رونق کسبوکار را بررسی کرده است.

  نمایش کامل
 • تصادف زنجیروار 15 خودرو

  الگوی شرقی رونق کسبوکار کشورهای مختلف برای تغییر محیط کسبوکار دو گام برمی‌دارند؛ گام اول بهبود محیط از طریق وضع قوانین هدفمند و مقررات‌زدایی با هدف تسهیل فرآیندهای کسبوکار است. بسیاری از کشورها هنوز در برداشتن این گام کاملا موفق نبوده‌اند. اما در گام دوم که رونق کسبوکار است استراتژی‌ها بر کاهش تصدی‌گری دولت متمرکز است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تجربه اقتصادهای نوظهور شرقی در گذار از مرحله نخست و برداشتن گام دوم در جهت رونق کسبوکار را بررسی کرده است.

  نمایش کامل
 • تصادف زنجیروار 15 خودرو

  الگوی شرقی رونق کسبوکار کشورهای مختلف برای تغییر محیط کسبوکار دو گام برمی‌دارند؛ گام اول بهبود محیط از طریق وضع قوانین هدفمند و مقررات‌زدایی با هدف تسهیل فرآیندهای کسبوکار است. بسیاری از کشورها هنوز در برداشتن این گام کاملا موفق نبوده‌اند. اما در گام دوم که رونق کسبوکار است استراتژی‌ها بر کاهش تصدی‌گری دولت متمرکز است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تجربه اقتصادهای نوظهور شرقی در گذار از مرحله نخست و برداشتن گام دوم در جهت رونق کسبوکار را بررسی کرده است.

  نمایش کامل
 • تصادف زنجیروار 15 خودرو

  الگوی شرقی رونق کسبوکار کشورهای مختلف برای تغییر محیط کسبوکار دو گام برمی‌دارند؛ گام اول بهبود محیط از طریق وضع قوانین هدفمند و مقررات‌زدایی با هدف تسهیل فرآیندهای کسبوکار است. بسیاری از کشورها هنوز در برداشتن این گام کاملا موفق نبوده‌اند. اما در گام دوم که رونق کسبوکار است استراتژی‌ها بر کاهش تصدی‌گری دولت متمرکز است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تجربه اقتصادهای نوظهور شرقی در گذار از مرحله نخست و برداشتن گام دوم در جهت رونق کسبوکار را بررسی کرده است.

  نمایش کامل
 • تصادف زنجیروار 15 خودرو

  الگوی شرقی رونق کسبوکار کشورهای مختلف برای تغییر محیط کسبوکار دو گام برمی‌دارند؛ گام اول بهبود محیط از طریق وضع قوانین هدفمند و مقررات‌زدایی با هدف تسهیل فرآیندهای کسبوکار است. بسیاری از کشورها هنوز در برداشتن این گام کاملا موفق نبوده‌اند. اما در گام دوم که رونق کسبوکار است استراتژی‌ها بر کاهش تصدی‌گری دولت متمرکز است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تجربه اقتصادهای نوظهور شرقی در گذار از مرحله نخست و برداشتن گام دوم در جهت رونق کسبوکار را بررسی کرده است.

  نمایش کامل
 • تصادف زنجیروار 15 خودرو

  الگوی شرقی رونق کسبوکار کشورهای مختلف برای تغییر محیط کسبوکار دو گام برمی‌دارند؛ گام اول بهبود محیط از طریق وضع قوانین هدفمند و مقررات‌زدایی با هدف تسهیل فرآیندهای کسبوکار است. بسیاری از کشورها هنوز در برداشتن این گام کاملا موفق نبوده‌اند. اما در گام دوم که رونق کسبوکار است استراتژی‌ها بر کاهش تصدی‌گری دولت متمرکز است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تجربه اقتصادهای نوظهور شرقی در گذار از مرحله نخست و برداشتن گام دوم در جهت رونق کسبوکار را بررسی کرده است.

  نمایش کامل
 • تصادف زنجیروار 15 خودرو

  الگوی شرقی رونق کسبوکار کشورهای مختلف برای تغییر محیط کسبوکار دو گام برمی‌دارند؛ گام اول بهبود محیط از طریق وضع قوانین هدفمند و مقررات‌زدایی با هدف تسهیل فرآیندهای کسبوکار است. بسیاری از کشورها هنوز در برداشتن این گام کاملا موفق نبوده‌اند. اما در گام دوم که رونق کسبوکار است استراتژی‌ها بر کاهش تصدی‌گری دولت متمرکز است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تجربه اقتصادهای نوظهور شرقی در گذار از مرحله نخست و برداشتن گام دوم در جهت رونق کسبوکار را بررسی کرده است.

  نمایش کامل
 • دولت یازدهم برای بهبود فضای کسب‌وکار چه کرد؟

  دولت یازدهم برای بهبود فضای کسبوکار چه کرد؟ به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از وعده‌های دولت یازدهم، بهبود فضای کسبوکار کشور بود که با توجه به آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نظر می‌رسد تا حدی این وعده محقق شده است. این در شرایطی است که حسن روحانی در سال 92 در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که تا پیش از آن، بسیاری از تحلیلگران با دید تردید به آینده اقتصاد ایران می‌نگریستند. گزارش عملکرد مهم‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در بخش صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تنگناهای فضای کسبوکار تا حدی رفع...

  نمایش کامل
 • جایگاه جدید ایران در شاخص سهولت کسب و کار جهانی

  جایگاه جدید ایران در شاخص سهولت کسب و کار جهانی بهبود جایگاه بین‌المللی ایران از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۲۰ در دولت یازدهم اقتصاد > بازارکار - بانک جهانی بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، امتیاز فاصله ایران تا اقتصاد پیشرو در سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۷.۰۸ بوده و در سال ۲۰۱۷ میلادی ۵۷.۲۶ اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از شادا، طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از...

  نمایش کامل
 • جهانگیری:بهبود 34پله‎ای شاخص کسب وکار

  معاون اول رییس جمهوری حذف 450 مجوز زائد و بهبود 34 پله ای شاخص فضای کسب و کار کشور در دو سال اخیر را نتیجه ای مثبت خواند. معاون اول رییس جمهوری حذف 450 مجوز زائد و بهبود 34 پله ای شاخص فضای کسب و کار کشور در دو سال اخیر را نتیجه ای مثبت خواند.به گزارش اعتدال به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.اسحاق جهانگیری در این نشست، با تاکید براینکه مدیران مسئولیت پذیرفته اند که تصمیمات سخت اتخاذ کنند، اظهار داشت: مدیران نباید در اتخاذ تصمیمات صحیح دچار تردید شوند و از اتخاذ برخی تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز واهمه داشته...

  نمایش کامل
 • جهانگیری از آیت الله موسوی اردبیلی عیادت کرد

  معاون اول رئیس جمهور از آیت الله موسوی اردبیلی عیادت کرد....

  نمایش کامل
 • محسن هاشمی جایگزین جهانگیری در کارگزاران شد

  حسین مرعشی عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در خصوص خبر استعفای اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری از حزب کارگزاران سازندگی گفت: آقای جهانگیری از موسسان و از اعضای فعلی حزب کارگزاران سازندگی هستند.وی ادامه داد:‌ آقای جهانگیری به دلیل مسئولیتی که در دولت دارند علاقمند بودند عضو شورا نباشند بنابراین بین آقای جهانگیری و شورا توافق شد که ایشان در شورا نباشند چراکه در حال حاضر حزب در ابعاد مختلف فعال شده و شورای مرکزی کارگزاران ریاست افتخاری‌اش را به آقای جهانگیری داده بود. عضو ارشد حزب کارگزاران تصریح کرد:‌ در حال حاضر آقای محسن هاشمی به عنوان جایگزین آقای جهانگیری در شورای مرکزی مشغول شده‌اند. فارس

  نمایش کامل
 • سیدمهدی طباطبایی خطاب به جهانگیری: اجازه ندهید هیاهوی سیاسی منتقدان، دولت را مشغول کند

  سیدمهدی طباطبایی خطاب به جهانگیری: اجازه ندهید هیاهوی سیاسی منتقدان، دولت را مشغول کند به گزارش خبرآنلاین، در پی بستری شدن حجت الاسلام سیدمهدی طباطبایی عضو شاخص جامعه روحانیت مبارز در بیمارستان، امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمور به ملاقات وی رفت. این استاد اخلاق در این دیدار با اشاره به هجمه ها علیه دولت خطاب به جهانگیری گفت: اجازه ندهيد هياهوي سياسي منتقدان، دولت را مشغول كند اشتغال و معيشت مردم را در اولويت فعاليت‌تان قرار دهيد . وی با اشاره به سالهای حضور جهانگیری در مجلس گفت: شما را از قدیم و دورانی که در مجلس بودید به خاطر دارم که بسیار فعال و اهل فکر بودید. تلاش کنید امروز...

  نمایش کامل
 • رشد 13 هزار واحدی شاخص در آغاز معاملات

   در آغاز معاملات بازار امروز شاخص کل با رشد 13.1 واحد در ارتفاع 76.117 هزار واحدی ایستاد.گفتنی است که تنها نمادی که در آغاز معاملات بر شاخص تاثیر مثبت گذاشت نماد فاراک، خساپا، بترانس، وساخت بود همچنین نمادهای پارسان، وکار، فخوز به ترتیب بیشترین تاثیر منفی بر این شاخص را به همراه داشتند. همچنین در بازار فرابورس نیز با 10.40 واحد رشد و به ارتفاع 811.40 واحدی رسید. بر این اساس نمادهای پربیننده این بازار نمادهای خساپا – سايپا، خودرو - ايران‌ خودرو، خزاميا – زامياد، فولاد - فولاد مباركه اصفهان است.  

  نمایش کامل
 • محسن هاشمی در حزب کارگزاران،جانشین جهانگیری شد

  محسن هاشمی در حزب کارگزاران،جانشین جهانگیری شد سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - تسنیم نوشت:حسین مرعشی سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به پرسشی درباره علت جایگزینی محسن هاشمی به جای اسحاق جهانگیری در شورای مرکزی حزب کارگزاران اظهارکرد: آقای جهانگیری علی‌رغم اینکه از موسسان حزب است، از زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور شد در جلسات حزب حضور فعالی نداشت. وی با اعلام اینکه اعضای حزب در چند وقت گذشته تنها با جهانگیری دیدار نوروزی داشتند، افزود: با توجه به مسؤلیتهای جهانگیری وی ریاست افتخاری حزب کارگزاران را قبول کرد.سخنگوی حزب کارگزاران تصریح...

  نمایش کامل
 • بتول جهانگیری در پرتاب وزنه پارالمپیک 2016 ششم شد

  بتول جهانگیری بانوی ملی‌پوش پرتاب وزنه کشورمان در رده ششم کلاس F33 پارالمپیک 2016 ریو قرار گرفت. رقابت‌های پرتاب وزنه بانوان در کلاس F۳۳ روز جمعه در ورزشگاه المپیک شهر ریو آغاز شد و طی آن بتول جهانگیری به عنوان نماینده ایران با حریفانی از الجزایر، قطر، استرالیا، امارات، یونان و مکزیک رقابت کرد.جهانگیری در سه پرتاب نخست خود به ترتیب رکوردهای ۴.۵۳ متر، ۴.۵۷ متر و ۴.۲۹ متر را به ثبت رساند. وی در پرتاب چهارم خود مرتکب خطا شد، در تلاش پنجم وزنه را ۴.۲۳ متر پرتاب کرد و در پرتاب ششم نیز رکورد ۴.۱۳ را از خود بر جا گذاشت. جهانگیری بدین ترتیب با رکورد ۴.۵۷ که در پرتاب دوم خود ثبت کرده بود، در بین هفت ورزشکار به عنوانی بهتر از ششمی دست نیافت.گردآوری:گروه ورزش سیمرغseemorgh.com/sportمنبع:isna.ir

  نمایش کامل
 • اهدا پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال به جهانگیری

  پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال و توپی که به امضای تمام اعضای تیم رسیده بود به معاون...

  نمایش کامل
 • کرباسچی: اسحاق جهانگیری عضو کارگزاران است

  دبیر کل حزب کارگزاران اخبار مربوطه استعفای اسحاق جهانگیری از این حزب را تکذیب کرد.وی ادامه داد:  شورای مرکزی کارگزاران نیز که ریاست افتخاری را به آقای جهانگیری داده بود اکنون با ایشان توافق کرده که این مسئولیت تشریفاتی را نداشته باشند و آقای محسن هاشمی آن را اداره می‌کنند.  در عین حال باید گفت که ایشان هیچ وقت در جلسات شرکت نمی کردند و فقط گاهی در دیدارهای نوروزی و کنگره‌ها حضور دارند. ایسنا

  نمایش کامل
 • چرا سفر جهانگیری به ترکیه به تعویق افتاد؟

  بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اعلام خبر تعویق سفر اسحاق جهانگیری به ترکیه گفت: انجام سفر آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دلیل مشغله های کاری، از سوی ایران به تعویق افتاده است و این موضوع به اطلاع طرف ترک نیز رسانده شده است. وی افزود: این تعویق ها در سفرهای سیاسی و سطوح عالی می تواند به دلایل مختلف رخ دهد و انجام این سفر نیز با توجه به سفر چند روز آینده رئیس جمهور به چند کشور همسایه و حجم کاری زیاد آقای جهانگیری و مسئولیت هایی که به ایشان محول شده است، به زمان مناسب دیگری موکول شد. به گزارش فارس، قرار بود جهانگیری ظرف روزهای آینده به ترکیه سفر کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دور جدید سفرهای منطقه ای و به دعوت رسمی همتایان خود ، یکم دی ماه سفر به...

  نمایش کامل
 • موریانه‌های نظام اداری

  یک پیشنهاد برای مقابله با موریانه‌های نظام اداری به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن جلال‌پور در تازه‌ترین یادداشت تلگرامی خود نوشت: «سخنان چند روز پیش حجت‌الاسلام ناطق‌نوری و دو روز پیش دکتر جهانگیری درباره رخنه فساد در كشور و نامساعد بودن فضای كسب‌وكار بسیار مهم بود. كنار هم گذاشتن این دغدغه‌ها تصویری ناخوشایند از یك نظام اداری معیوب پیش چشم ما قرار می‌دهد. نظام اداری كه به ظاهر برای بهبود امور مردم پایه‌گذاری شده، اما عملا مانعی است برای توسعه كسب‌وكار مردم. به این‌ها سه معضل تملق، پارتی‌بازی و باندبازی را اضافه كنید كه توسط حجت‌الاسلام ناطق‌نوری به عنوان...

  نمایش کامل
 • مرعشی: جهانگیری با توجه به مسئولیت‌هایش، ریاست افتخاری حزب کارگزاران را قبول کرد

  مرعشی: جهانگیری با توجه به مسئولیت‌هایش، ریاست افتخاری حزب کارگزاران را قبول کرد سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - تسنیم نوشت:سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: با توجه به مشغله‌های اخیر جهانگیری، وی با حزب توافق کرد که ریاست تشریفاتی حزب را نداشته باشد. حسین مرعشی سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به پرسشی درباره علت جایگزینی محسن هاشمی به جای اسحاق جهانگیری در شورای مرکزی حزب کارگزاران اظهارکرد: آقای جهانگیری علی‌رغم اینکه از موسسان حزب است، از زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور شد در جلسات حزب حضور فعالی نداشت. وی با اعلام اینکه اعضای حزب در چند...

  نمایش کامل
 • بهبود 34 پله‌ای شاخص کسب و کار ایران در جهان

  معاون وزیر اقتصاد گفت: رتبه ایران در محیط کسب و کار از 152 در سال...

  نمایش کامل