نتایج برای :

جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات کامپیوتری فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • جایزه ی یک میلیون دلاری مسابقات خودروهای برقی فرمول E

  اکنون بهترین زمان برای شرکت در مسابقه است. درحالی‌ که همگان روی خوشی به بازی‌های ویدیویی اتومبیلرانی نشان نمی‌دهند، فرصت طلایی رانندگی با خودروهایی که هر کسی رویای آن‌ها را دارد، به همگان داده شده است. جوایز خارق‌العاده‌ای چون خودروی فورد مدل فوکوس RS برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده است. هیجان شرکت در مسابقات مجازی فرمول ای (Formula E) در شهر لاس‌وگاس با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.مسابقات مجازی خودروهای برقی فرمول ای، ۱۰ شرکت‌کننده خواهد داشت که در برابر ۲۰ راننده‌ی حاضر در فرمول E در بازی‌های شبیه‌سازی شده‌ی کامپیوتری برای کسب جایزه‌ی...

  نمایش کامل
 • تصاویر حضور چهره های شاخص و ستاره ها در مسابقات فرمول یک

  در رقابت های فرمول یک که در آمریکا برگزار می شود، چهره های شاخص و ستاره های بیشتری حضور داشتند. حضور چهره های شاخص در مسابقات فرمول یک: به گزارش سیمرغ، همیشه این طور بوده است که در مسابقات جایزه بزرگ موناکو، تعداد زیادی از چهره های ثروتمند و مشهور برای تماشای مسابقات فرمول یک حضور پیدا می کردند. اما به نظر می رسد در رقابت هایی که در آمریکا برگزار می شود، چهره های شاخص و ستاره های بیشتری حضور پیدا کرده اند.این دور از مسابقات که در تگزاس و با حضور لوئیس همیلتون(Lewis...

  نمایش کامل
 • ضرر ۵۷ میلیون دلاری لوتوس در فرمول یک

  ظاهرا حضور چهار ساله‌ی لوتوس در رقابت‌های فرمول یک، در نهایت برای این تیم منفعت مالی به همراه نداشت. خودروساز بزرگ انگلیسی برای عرض اندام و نمایش توانایی‌های خود در سال ۲۰۱۲ مجدد وارد فرمول یک شد. در آن سال کیمی رایکونن پس از یک سال دوری از فرمول یک، به عنوان راننده‌ی اول لوتوس به این رقابت‌ها بازگشت. لوتوس با کمک رایکونن نتایج خوبی را در این رقابت‌‌ها کسب کرد. ۲۴ سکو برای رایکونن در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و رقابت در کنار بزرگان این مسابقات برای کسب قهرمانی، امید‌ها را به این تیم زنده کرد. اما با رفتن...

  نمایش کامل
 • افزایش ارزش فرمول یک در اثر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

  برنی اکلستون، مدیر و سهامدار مسابقات فرمول یک، شاید در حال حاضر یکی از خوشحال‌ترین افراد روی زمین باشد. در اثر خروج انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا و کاهش بی‌سابقه‌ی ارزش پوند، فرمول یک و سهامداران آن ۱۸۰ میلیون دلار افزایش ارزش را تجربه کردند. پس از همه‌پرسی و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، ارزش هر پوند انگلیس ۱۰ درصد کاهش یافت و برابر با ۱.۳۴ دلار شد. این موضوع بازار و بورس‌های جهانی را با نزول قابل توجهی مواجه کرد. اما شرکت‌های بریتانیایی که از دلار برای معاملات خود استفاده می‌کردند، اعم از فرمول یک، سود بزرگی را از این تغییر و تحول...

  نمایش کامل
 • «دوری» 500 میلیون دلاری می شود؟

  به گزارش جام جم آنلاین ، تحلیل گران اقتصادی سینما در این منطقه به صورت جدی به طرح این پرسش پرداخته اند. علت طرح این پرسش، فروش بی وقفه و سرسام آور این انیمیشن کامپیوتری در سینماهای نمایش دهنده آن در آمریکای شمالی است. طی چند هفته ای که از اکران عمومی فیلم در این محل می گذرد، تماشاگران سینما رقمی نزدیک به 460 میلیون دلار، برای تماشای آن پرداخت کرده اند. به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال، اهل فن عقیده دارند این کمدی اکشن خانوادگی به راحتی توانسته رقم فروش 400 میلیون دلاری را در آمریکا کسب کند. اما دست یابی به رقم کلان 500 میلیون دلاری...

  نمایش کامل
 • عکس/ شغل جدید مربی پرسپولیس

   مسابقه جایزه بزرگ امارات آخرین مرحله از مسابقات فرمول یک قهرمانی جهان ۲۰۱۵ بود که در پیست دبی برگزار شد. مارکو استیلینوویچ، مربی بدنساز پرسپولیس عکس جالبی از حضورش در این رقابت منتشر کرده است. او که ظاهراً علاقه خاصی به مسابقات فرمول یک دارد، زمانی که در عضویت کادرفنی سرخ ها نبود با حضور در دبی از نزدیک آخرین مسابقه فرمول یک سال ۲۰۱۵ را تماشا کرد. مارکو البته علاوه بر تماشای این مسابقات، عکسی هم به یادگار از حضورش در گاراژ فراری در حالی که تایر ماشین این کمپانی بزرگ را تعویض می‌کرد گرفته و...

  نمایش کامل
 • پدر فلیپه ماسا: او می‌ تواند فصل 2017 در فرمول E یا DTM مسابقه دهد

  بر اساس گزارشات Autoweek، در آخرین هفته‌ی گرندپری ایتالیا در مونزا، فلیپه ماسا اظهار کرد که او در پایان فصل ۲۰۱۶ از مسابقات فرمول یک کناره‌گیری می‌کند اما طبق گفته‌های پدرش آقای لوئیس آنتونیو، هنوز شرکت در مسابقات جهانی استقامت، DTM یا فرمول E از جمله گزینه‌های روی میز هستند. آقای آنتونیو حین مصاحبه با رسانه‌ی برزیلی Sportv گفت:فلیپه می‌تواند در جایی دیگر مسابقه دهد چون او عاشق مسابقه دادن است. بدون شک در رده‌ای عالی با شانس قهرمان شدن مسابقه می‌دهد. گزینه‌هایی از جمله مسابقات WEC ،DTM و فرمول E برای او وجود دارد. او هنوز تصمیم قطعی نگرفته است اما انتخابش خارج از این سه...

  نمایش کامل
 • جایزه ۳ میلیون دلاری برای قهرمان لیگ قهرمانان فوتبال آسیا

  قهرمان فصل گذشته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا سه میلیون دلار جایزه گرفته است. به گزارش بولتن نیوز،«برایان سی» یک از مسئولان کمیته اجرایی مسابقات توضیحاتی را درباره رقابت‌های فصل ۲۰۱۶ جام قهرمانان آسیا به حاضران ارائه کرد. وی در جریان توضیحات خود اعلام کرد که قهرمان و نایب قهرمان این رقابت‌ها به ترتیب؛ سه و یک و نیم میلیون دلار جایزه دریافت کردند که این جوایز جدا از دیگر درآمدهای باشگاه‌ها از این رقابت‌ها بوده است. وی همچنین گزارشی از افزایش مخاطبان رقابت‌ها ارائه و درباره پخش تلویزیونی و همچنین پخش تصاویر و اخبار رقابت‌های باشگاهی قاره توضیح...

  نمایش کامل
 • «دوری» 400 میلیون دلاری شد

  به گزارش جام جم آنلاین ، هم تهیه کنندگان فیلم و هم تحلیل گران اقتصادی سینما، پیش بینی چنین موفقیت بالایی را برای فیلم در چنین مدت زمان کوتاهی می کردند. فروش 10 روز اول این کمدی اکشن خانوادگی در سطح بین المللی به 110 میلیون دلار رسید. این فیلم فقط در 37 کشور دنیا روی پرده است و طی هفته های آینده، به تعداد این کشورها افزوده می شود. اما استقبال تماشاگران سینما در آمریکای شمالی از قسمت دوم «در جست و جوی نیمو»، خیلی بهتر و بالاتر بوده است. آن ها در این مدت کوتاه، 286 میلیون دلار برای دیدن فیلم پرداخت کرده اند. این موفقیت باعث شد تا فروش کلی فیلم در سطح جهانی به رقم 396 میلیون دلار برسد. داستان فیلم در باره...

  نمایش کامل
 • ژاک ویلنوو قهرمان سابق جهان، رانندگان فعلی فرمول یک را بچه خواند

  گرندپری بریتانیا دومین رویداد رقابت‌های سال جاری فرمول یک بود که با حضور خودروی ایمنی در پیست، آغاز شد. شرایط بارانی و وجود آب در پیست باعث شد تا خودروها ۵ دور ابتدایی را پشت خودروی ایمنی حرکت کنند تا پیست کمی خشک‌تر شده و شرایط برای مسابقه محیا شود. ژاک ویلنوو راننده‌ی مطرح و سابق فرمول یک که در سال ۱۹۹۷ مقام قهرمانی این مسابقات را نیز بدست آورده است، از این روند فرمول یک انتقاد کرد و رانندگان فعلی را مقصر اصلی دانست. قهرمان سابق رقابت‌های ایندی کار، ایندیاناپلیس و فرمول یک در این خصوص گفت: چه توقعی دارید؟ اکثر رانندگان فعلی بچه...

  نمایش کامل
 • جایزه یک میلیون دلاری داعش برای سر دختر ایرانی +عکس

  گروه تروریستی داعش از تعیین جایزه یک میلیون دلاری برای کشتن دختر ایرانی‌تبار تبعه دانمارک که در کنار کردها جنگیده است، خبر داد. جوانا پالانی، دختر ۲۳ ساله دانمارکی است که با سفر به سوریه، در کنار نیروهای کُرد بر ضد داعش جنگید و پس از بازگشت به کشورش، اکنون با مجازات شش ماه زندان روبرو شده است.به گزارش اعتدال ، «العالم» با اعلام این خبر، نوشت: دانمارک، شهروندان خود را از سفر به هر کشور خارجی با هدف جنگ و درگیری، منع کرده و قانون‌شکنان را به مجازات تهدید کرده است.وکیل جوانا اعلام کرده که نخستین جلسه محاکمه وی، سه روز دیگر برگزار می شود و احتمالا او به شش ماه زندان محکوم خواهد شد.مجله دانمارکی «برلنسک» نوشت: پدر و پدربزرگ...

  نمایش کامل