علم و فناوری

آیا آئودی به کارش در مسابقات لمانز پایان می دهد؟ (بروزرسانی: تایید شد)